Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego
oraz wymienników ciepła - spożywczych i przemysłowych.

Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SPOMASZ" BEŁŻYCE S.A.

25-05-2022

 

Zarząd "SPOMASZ" Bełżyce Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bełżycach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) , art. 395 397  art. 399 § 1, art. 402 §1 i §2, art. 4022  ksh oraz § 41 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SPOMASZ" BEŁŻYCE  S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Bełżycach, przy ul. Fabrycznej 2, w dniu 29 czerwca 2022 r., o godz. 12.00

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.    Przyjęcie porządku obrad.

6.    Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

c) wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

7.     Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
a) z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021,
b) z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

8.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 r,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
c) pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,
e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków
w 2021 r.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na VII kadencję.

10.  Zamknięcie obrad.

 

Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do wglądu najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w pokoju nr 100 (sekretariat).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  będzie wyłożona
w siedzibie Spółki przez  trzy dni przed datą odbycia Zgromadzenia.

Rejestracja obecności w dniu 29 czerwca 2022 r., od godz. 10.00 do godz. 11.30, bezpośrednio przed salą obrad.

 

wróć »
© 2022, SPOMASZ BEŁŻYCE SA , projekt i wykonanie: www.adm-media.pl