Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego
oraz wymienników ciepła - spożywczych i przemysłowych.

Aktualności

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI - PRZEPROWADZENIE BADANIA

27-09-2021

 

Załącznik do Uchwały RN Nr 34/VI/2021

 

Rada Nadzorcza

Spółki „SPOMASZ” Bełżyce S.A.

z siedzibą w Bełżycach

24-200 Bełżyce, ul. Fabryczna 2

tel.: 0-81 517 22 81 do 85, e-mail: info@spomasz-belzyce.com.pl

 

zaprasza

 

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za dwa lata obejmujące rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r. i rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

oraz sporządzenie elektronicznego sprawozdania z badania zawierającego elementy określone zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2039/37a/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów  badania ( 700(Z), 701,705(Z),720(Z),260(Z),570(Z)) oraz nr 2041/37a/2018
z dnia 5 marca 2018 r.. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz stosownie
do ustawy  z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa o biegłych rewidentach -Dz. U. z 2017 r, poz. 1089) z uwzględnieniem bieżących zmian w przepisach prawnych.

 

Wymagany termin przeprowadzenia badania:

-        za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. do 31.03.2022 r.,

-        za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do 31.03.2023 r.

 

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia
31 października 2021r. do godz. 1200 w siedzibie Spółki: „SPOMASZ” Bełżyce S.A, ul. Fabryczna 2,
24-200 Bełżyce.

Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „DLA RADY NADZORCZEJ – Oferta na badanie sprawozdania finansowego „SPOMASZ” Bełżyce S.A.” – NIE OTWIERAĆ”.

Decyduje data wpływu do Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:

1)      firma audytorska jest zobowiązana wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
z zasadami sztuki i jego wiedzy zawodowej, a także z godnie z obowiązującymi w Polsce przepisami w tym zakresie,

2)      firma audytorska obowiązana będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022,
o którego terminie powiadomiona będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ponosi firma audytorska;

3)      firma audytorska obowiązana będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Sprawozdania z badania. Dopuszcza się możliwość konieczności uczestnictwa (nie więcej niż dwukrotnie) firmy audytorskiej w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń firma audytorska powiadomiona będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska.

4)      firma audytorska zobowiązana będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

5)      pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania.

Oferta winna zawierać:

1)      informację o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,

2)      oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3)      oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa
w Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu,

4)      cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań o badanych sprawozdaniach podaną osobno za każdy rok badania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania,

5)      określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

6)      wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych,

7)      zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listów intencyjnych,

8)      projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej.

 

 

Ocena ofert oraz wybór firmy audytorskiej zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą
z uwzględnieniem następujących kryteriów:

-        doświadczenie i pozycja na rynku audytorskim, w tym doświadczenie w branży,

-        metody i terminy badania

-        oferowana cena uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta.

 

Otwarcie i ocena ofert nastąpi do dnia 7 listopada 2021 r.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

wróć »
© 2022, SPOMASZ BEŁŻYCE SA , projekt i wykonanie: www.adm-media.pl