Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego
oraz wymienników ciepła - spożywczych i przemysłowych.

Dla akcjonariuszy

Nowe przepisy dotyczące m.in. rejestru akcjonariuszy

01-01-2020

 

Szanowni Akcjonariusze,

Informujemy, że Ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (KSH) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) dotycząca m.in. ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) wprowadziła nowe przepisy dotyczące m.in. rejestru akcjonariuszy
(art. 3281-32815 KSH).

Nowelizacja KSH stanowi, że akcje na okaziciela oraz imienne spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, niebędących spółkami publicznymi mają mieć formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu. W związku z tym nasza spółka jest zobligowana do podjęcia w 2020 roku kroków umożliwiających zarejestrowanie akcji
w
rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wybrany podmiot zewnętrzny od 1 stycznia 2021 roku.

W tym celu zostanie zwołane Zgromadzenie Akcjonariuszy „SPOMASZ" Bełżyce S.A., które dokona wyboru takiego podmiotu. Kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy
o prowadzenie rejestru
z wybranym podmiotem.

Po zawarciu umowy spółka musi wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępniać informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki.

Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 czerwca 2020 r.

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki i każdego akcjonariusza. Podmioty te mają prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy i mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy.

Od 1 stycznia 2021 roku za akcjonariusza wobec spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy,
z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Prezes Zarządu

Grzegorz Wójtowicz

 

wróć »
© 2022, SPOMASZ BEŁŻYCE SA , projekt i wykonanie: www.adm-media.pl