Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego
oraz wymienników ciepła - spożywczych i przemysłowych.

Oferty pracy

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu

14-02-2018

Rada Nadzorcza

Spółki „Spomasz" Bełżyce S.A

z siedzibą w Bełżycach

 

działając na podstawie §27 i 28 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Zarządu:

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

Członka Zarządu - Prezesa Zarządu, oraz

Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu

 

1. Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

a. Wskazanie stanowiska o które kandydat się ubiega,

b. CV oraz list motywacyjny ,

c. Oświadczenia o:

- ukończeniu studiów wyższych

- co najmniej pięcioletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,

- korzystaniu z pełni praw publicznych,

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- nie podleganiu określonym w przepisach prawa pracy  ograniczeniom

  lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach

  handlowych,

d. Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

e. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

f. Informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem.

2. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w zaklejonych kopertach z właściwym dopiskiem „postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka  Zarządu - Prezesa Zarządu" lub odpowiednio „postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka  Zarządu - Wiceprezesa Zarządu"   w terminie do dnia  15 marca 2018 roku w Biurze Zarządu w  Bełżycach ul. Fabryczna 2, pok. 106, w godz. 8-14.

3. Zgłoszenie powinno być doręczone listem poleconym lub złożone w siedzibie Spółki.
O zachowaniu terminu decyduje data  wpływu zgłoszenia w siedzibie Spółki.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2018 roku.  

5. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych powyżej oraz przesłane po upływie   terminu nie będą rozpatrywane.

6.   O rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy przesłali zgłoszenia spełniające   

      wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, które odbędzie się w siedzibie Spółki 

       kandydaci zostaną poinformowani mailowo i telefonicznie.

7. Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem na stanowisko Członka Zarządu w toku której ocenia się w szczególności:

- wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka;

- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

- znajomość zasad  funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

- doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

8. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem poza zagadnieniami określonymi
w punkcie 7  tego ogłoszenia, Rada Nadzorcza będzie oceniać wiedzę:

dla stanowiska Członka Zarządu - Prezesa Zarządu w zakresie:

- rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;

- zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników.

dla stanowiska Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu w zakresie:

- planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością;

- analizy rynku konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations;

9. Osobom zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną zostaną na ich życzenie udostępnione informacje o Spółce (figurujące w Krajowym Rejestrze Sądowym). Informacje te będą dostępne w terminie 5 ¸15 marca 2018 roku w  godz. od  10,00 do 14,00 w biurze Zarządu w Bełżycach, ul.Fabryczna 2, pok. 106.

10.Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

11.Rada Nadzorcza pisemnie powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego .

 

Spółka nie będzie refundowała jakichkolwiek kosztów związanych z niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym.

wróć »
© 2018, SPOMASZ BEŁŻYCE SA , projekt i wykonanie: www.adm-media.pl