Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego
oraz wymienników ciepła - spożywczych i przemysłowych.

Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SPOMASZ" BEŁŻYCE S.A.

27-06-2019

Bełżyce, dnia 16 maja 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd "SPOMASZ" Bełżyce Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bełżycach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) , art. 395, 397 art. 399 § 1, art. 402 §1 i §2, art. 4022  ksh oraz § 41 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SPOMASZ" BEŁŻYCE  S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Bełżycach,
przy ul. Fabrycznej 2, w dniu 27 czerwca 2019 r., o godz. 13.00.


Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Przedstawienie przez Zarząd:

   a)   sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018,

   b)   sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

7.      Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:

   a)   z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018,

   b)   z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

8.      Podjęcie uchwał w sprawach:

   a)   rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018,

   b)   rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

   c)   pokrycia straty za rok obrotowy 2018,

   d)   udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.,

   e)   udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.

9.      Podjęcie uchwał  zgłoszonych przez Skarb Państwa w sprawach :

   a)    szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki.,

   b)   zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,

   c)   zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki,

   d)   ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych,

   e)   ustalenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.

10.   Powołanie Rady Nadzorczej na VI kadencję.

11.   Podjęcie uchwały wynikającej z art. 397 ksh.

12.   Zamknięcie obrad.

 

Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do wglądu najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w pokoju nr 100 (sekretariat). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni przed datą odbycia Zgromadzenia.

 

Rejestracja obecności w dniu 27 czerwca 2019 r. od godz.11.30 do godz. 12.30, bezpośrednio przed salą obrad.

 

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Wójtowicz

 

wróć »
© 2019, SPOMASZ BEŁŻYCE SA , projekt i wykonanie: www.adm-media.pl