Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego
oraz wymienników ciepła - spożywczych i przemysłowych.

Aktualności

Wybór biegłego rewidenta

29-08-2016

 

Załącznik do Uchwały RN Nr 5/V/2016

Rada Nadzorcza

Spółki „SPOMASZ” Bełżyce S.A.

z siedzibą w Bełżycach

24-200 Bełżyce, ul. Fabryczna 2

tel.: 0-81 517 22 81 do 85, e-mail: info@spomasz-belzyce.com.pl

 

zaprasza

 

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: do 31.03.2017 r.

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia
20 września 2016 r. do godz. 1200 w siedzibie Spółki: „SPOMASZ” Bełżyce S.A, ul. Fabryczna 2, 24-200 Bełżyce.

Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „DLA RADY NADZORCZEJ – Oferta na badanie sprawozdania finansowego „SPOMASZ” Bełżyce S.A.” – NIE OTWIERAĆ”.

Decyduje data wpływu do Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

1)      biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident;

2)      biegły rewident obowiązany będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Dopuszcza się możliwość konieczności uczestnictwa (nie więcej niż dwukrotnie) biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

3)      biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

4)      pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania.

 

Oferta winna zawierać:

1)      informację o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,

2)      oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3)      oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu,

4)      cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania,

5)      określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

6)      wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

7)      zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listów intencyjnych,

8)      projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego, o którym mowa powyżej.

 

Ocena ofert oraz wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą

z uwzględnieniem następujących kryteriów:

          -  doświadczenie i pozycja na rynku audytorskim, w tym doświadczenie w branży,

          -  metody i terminy badania

          -  oferowana cena uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta.

 

Otwarcie i ocena ofert nastąpi do dnia 30 września 2016 r.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

wróć »
© 2018, SPOMASZ BEŁŻYCE SA , projekt i wykonanie: www.adm-media.pl