Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego
oraz wymienników ciepła - spożywczych i przemysłowych.

Dla akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SPOMASZ" BEŁŻYCE S.A.

31-08-2020

Zarząd "SPOMASZ" Bełżyce Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bełżycach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) , art. 395, art. 397,   art. 399 § 1, art. 402 §1 i §2 oraz  art. 4022  ksh oraz § 41 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SPOMASZ" BEŁŻYCE  S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Bełżycach, przy
ul. Fabrycznej 2, w dniu 29 września 2020 r., o godz. 12.00

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.    Przyjęcie porządku obrad.

6.    Przedstawienie przez Zarząd:

a)        sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,

b)        sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

c)        wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 i lat poprzednich.

7.     Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:

a)        z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019,

b)        z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 i lat poprzednich.

8.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 r,

b)        rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

c)        pokrycia straty za rok obrotowy 2019 i lat poprzednich,

d)        zmiany Statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia i wyrównania strat. Zgodnie z art.  402 §2 zd. 2 ksh Spółka podaje treść proponowanych zmian w Statucie  :

                         Dotychczasowa treść §8 ust. 1 Statutu :

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.910.000 zł (cztery miliony dziewięćset  dziesięć tysięcy  złotych) i dzieli się na 4.910.000 (cztery miliony dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej po  1 zł  (jeden złoty)  każda.

                         Proponowana treść §8 ust. 1 Statutu :

       1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.504.100 zł (dwa miliony pięćset cztery tysiące sto złotych) i dzieli się na 4.910.000 (cztery miliony dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej po 0,51 zł (pięćdziesiąt jeden groszy)  każda.

e)        udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.,

f)         udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.

9.    Podjęcie uchwały wynikającej z art. 397 ksh.

10.    Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunku papierów wartościowych Spółki z którym zostanie przez Spółkę zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki zgodnie z przepisem art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 1798]

11.    Podjęcie uchwał  zgłoszonych przez akcjonariusza - Skarb Państwa w sprawach :

a)        zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,

b)        zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,

c)         kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych,

d)        zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki,

e)        zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.

12.    Zamknięcie obrad.

 

Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do wglądu najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w pokoju nr 100 (sekretariat).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez  trzy dni przed datą odbycia Zgromadzenia.

Akcjonariusz ma prawo :

 do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z ksh i Statutem Spółki,

zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,

zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,

Prawo głosu może być wykonywane przez pełnomocnika - obowiązujący formularz pełnomocnictwa znajduje się w siedzibie Spółki.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą podawane na stronie www.spomasz-belzyce.com.pl

Rejestracja obecności w dniu 29 września 2020 r., od godz. 10.00 do godz. 11.50 bezpośrednio przed salą obrad.

 

 

 

wróć »
© 2021, SPOMASZ BEŁŻYCE SA , projekt i wykonanie: www.adm-media.pl